Feine Soja-Schnetzel
2,93 € */ 200 g
1 * 200 g (14,65 € / 100 g)
Grobe Sojaschnetzel
2,44 € */ 150 g
1 * 150 g (19,52 € / 1kg)